جواد عصاری

جواد عصاری
آخرین مطالب

جواد عصاری
نام پدر: رحیم

سال تولد: 1357

 

آخرین مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

اهم سوابق:

· اشتغال در آموزش و پرورش به مدت 17سال

· مدیریت مدارس راهنمایی و دبیرستان به مدت 7 سال

· عضویت در شورای آموزش و پرورش به مدت2 سال

· نماینده مدیران راهنمایی خوانسار به مدت 2 سال

· کسب مقام اول در جشنواره مدیریت در شهرستان خوانسار

سمت و مسوولیت های فعلی:

· مدیریت دبیرستان امام حسین(ع)

·تدریس در دانشگاه پیام نور خوانسار از دو سال گذشته تاکنون